کمیته پرش

IMG_1288

آقای امیرحسین آصالح
رئیس کمیته پرش هیأت سوارکاری استان اصفهان

 

اعضای کمیته پرش :

 

1- آقای امید تحویلیان ( رئیس کمیته برگزاری مسابقات پرش )
2- آقای علیرضا بصیری
3- آقای علیرضا عامری
4- آقای امیرحسین مکاری نژاد
5- آقای محمدحسین مکاری نژاد
6- آقای علیرضا محکم کار
7- آقای محمد محکم کار

طراحی و پیاده سازی توسط مشاورنت