کمیته فنی

آقای مسعود مکاری نژاد
رئیس کمیته فنی و مشاور عالی هیأت سوارکاری استان اصفهان

طراحی و پیاده سازی توسط مشاورنت