کمیته آموزش و استعدادیابی

آقای علیرضا محکم کار
رئیس کمیته آموزش و استعدادیابی هیأت سوارکاری استان اصفهان

اولين صورتجلسه كميته آموزش هيأت سواركاري استان ٩٥

photo_2016-06-29_16-53-54

طراحی و پیاده سازی توسط مشاورنت