کمیته استقامت

آقای مهندس مسعود محکم کار
رئیس کمیته استقامت هیأت سوارکاری استان اصفهان

طراحی و پیاده سازی توسط مشاورنت